Kategorie: Ekonomia

MIMO SILNEGO OŻYWIENIA

Pomimo silnego ożywienia począwszy od ” początku 1983 r. nadal odczuwane skutki ostatniej recesji ciągle wpływają na bieżący deficyt. Szacuję, że pozos- tający nadal niedobór produkcji poniżej poziomu pełnego zatrudnienia wynosił około 60 mld dolarów z sumy 170 mld dolarów

LOGICZNE SFINANSOWANIE

Cześć, która może być logicznie sfinansowana z defi­cytu, odpowiada wielkości oczekiwanej inflacji. Jeżeli państwo płaci za tę część przy pomocy nowego długu, to –   po prostu planuje utrzymywanie stałego poziomu realnego długu w czasie. Przyjmując szacunek oczekiwa­nej inflacji w wysokości

ANALOGICZNE PŁATNOŚCI

Te płatności są analogiczne do innych chwilowo wysokich wydatków budżetowych – jak na przykład wydatków wojennych-   które wymagają finansowania z deficytu, a nie przy pomocy wzrostu podatków. W ten sposób państwo unika niepotrzebnych wahań stóp opodatkowania w czasie. Szacuję, że

HISTORYCZNE SPOJRZENIE NA DEFICYTY

Historyczne spojrzenie na deficyty oraz ocena bieżą­cej sytuacji mówi nam również, czego należy oczekiwać w przyszłości. Przede wszystkim, deficyty spadną ponow­nie w latach budżetowych 1985 i 1986 tylko wówczas, jeśli nastąpi gwałtowny wzrost gospodarczy lub jeśli nastąpią poważne obniżki stóp

ZASADNICZY ELEMENT

Zatem, zasadniczym elementem, który mógłby . dalej zmniejszyć deficyt jest obniżenie stóp procentowych, czy to z powodu osłabionych oczekiwań inflacyj­nych czy też pod wpływem obniżonych realnych stóp procentowych. Moja prognoza deficytu budżetowego w wysokości 170 mld dolarów w roku budżetowym

MIMO OGROMNYCH WYSIŁKÓW

Ale mimo ogromnych wysiłków wielu naukowców śledzących to zjawisko, brakuje do­wodów na to, że zmiany deficytu prowadzą do wyższych stóp procentowych,, zwłaszcza na tyle wyższych, by wpłynęło to na zmniejszenie inwestycji.  Według powszechnego sądu duże deficyty budżetowe-   i wynikający, w

ZMIANA STRUKTURY PRODUKCJI KRAJOWEJ

Wielu teoretyków racjonalnych oczekiwań konkluduje, iż polityka fiskalna i monetarna nie odnosi skutków ani w krótkim, ani w długim czasie, ale krytycy protestują przeciwko takiemu sformułowaniu, zwracając uwagę na to, iż jeśli działanie państwa zmienia strukturę popytu i względne ceny

RACJONALNE MODELE

Wielu teoretyków szkoły racjonalnych oczekiwań przyjmuje tę krytykę. Ich zdaniem, przeciwnie do analizy keynesowskiej, państwo nie jest w stanie systematycznie wpływać na wielkość zatrudnienia i produkcję poprzez manipulowanie zagregowanym popytem.Wiele modeli racjonalnych oczekiwań przyjmuję, że ceny i płace są doskonale

SZTYWNOŚĆ UMÓW O PRACĘ

W odpowiedzi na te zarzuty teoretycy racjonalnych oczekiwań mogą stwierdzić, iż doświadczenie nauczy przywódców związkowych opracowywania takich umów o pracę, które będą dopuszczały korektę płac w stosunku do inflacji, łącznie z zapisami o automatycznym wzroście płac ż powodu wzrostu kosztów

WZGLĘDNA CENA PŁACY

W dodatku, jeśli względna cena płacy ‚ spadnie, pracodawcy będą forsować stosowanie bardziej pracochłonnych technologii, co ze społecznego punktu widzenia może być mniej korzystne dla długookresowego wzrostu gospodarczego. Na płaszczyźnie politycznej istnieje poważna wątpliwość większej stabilności zatrudnienia i większej liczby